Back to top
Body: 
 
 
 
 

โปรแกรมเมอร์ & ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์(ประจำที่ LEM แจ้งวัฒนะ,นพวงศ์)

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

จำนวน 2 อัตรา 

รายละเอียดงาน
-วางแผนควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ในบริษัทฯ
-ประสานงานกับบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร
-จัดทำข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์เพื่อนำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง
-สามารถไปติดต่องานภายนอกองค์กรได้

คุณสมบัติที่ต้องการ      
-อายุ  23 - 45 ปี
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์,วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-สามารถเขียนโปรแกรมได้(สำหรับโปรแกรมเมอร์เท่านั้น เช่น  VB / WEB / CRYSTAL REPORT  
จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีควมรับผิดชอบสูง  มีความขยันและตั้งใจทำงานตามที่ได้รับ มอบหมาย
-มีความประพฤติดี  มีความคิดสร้างสรรค์ และมองโลกในแง่ดี
-รักงานบริการ  สามารถประสานงานได้ดี

ส่งใบสมัครมาที่ krergchai@lighting.co.th 
หรือโทร 0-2573-44787 ต่อ 401 , 402, 403   FAX : 0-2574-5803

 

วิศวกรผลิตภัณฑ์ IOT (ประจำที่ LES นพวงศ์)

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

จำนวน 1 อัตรา 

รายละเอียดงาน
-ดูแลสินค้ากลุ่ม IOT
-พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และทันสมัย
-ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

คุณสมบัติที่ต้องการ        
-เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า,โทรคมนาคม, อิเล็กทรอนิกส์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-มีความเข้าใจระบบ IOT มีประสบการณ์ในการเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ เข้าสู่รับบ IOT
-มีความรู้ด้าน System Integrator
-หากมีความสามารถในการนำเสนอ และใช้ภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งใบสมัครมาที่ admin02-les@lighting.co.th , admin01-les@lighting.co.th

หรือโทร 092-223-4323 (คุณหมู) 081-840-3870 (คุณวัน)

 

วิศวกรผลิตภัณฑ์  (Product Engineer)(ประจำสนง.ใหญ่ พญาไท)                

ประกาศ ณ วันที่  5 พฤศจิกายน   2563

จำนวน 2 อัตรา 

รายละเอียดงาน
-ออกแบบ ทดสอบผลิตภัณฑ์ ติดตั้ง และ นำเสนองานผลงาน
-พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และทันสมัย
-ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

คุณสมบัติที่ต้องการ        
-เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-สามารถใช้โปรแกรม MS Office, Auto CAD, 3D, DIALux
-มีความเข้าใจระบบ LED และ IOT
-สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
-หากมีประสบการณ์ด้านการควบคุมงาน, หรือผ่านงานออกแบบผลิตภัณฑ์แสงสว่างมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งใบสมัครมาที่ hr05-le@lighting.co.th, hr02-le@lighting.co.th

 

Technical Support  ( LES) นพวงศ์

ประกาศ ณ วันที่  5 พฤศจิกายน   2563

จำนวน   5   อัตรา

รายละเอียดงาน

- ติดตั้ง ทดสอบอุปกรณ์ IOT และอุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ      

- บำรุงรักษาและตรวจสอบระบบ IOT และอุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ       

คุณสมบัติที่ต้องการ

- เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี พ้นภาระด้านการเกณฑ์ทหาร

- ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- สามารถใช้ Ms. Office ได้

- สามารถต่อวงจรไฟฟ้าพื้นฐานได้

- สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

ปฏิบัติงานที่โรงงาน แอลแอนด์อี โซลิดสเตท จำกัด

45/28 หมู่ที่ 3 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลหน้าไม้
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140

ส่งประวัติการทำงานมาที่ admin02-les@lighting.co.th , admin01-les@lighting.co.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 092-2234323 (คุณหมู) 081-8403870 (คุณวัน)