Back to top
เยี่ยมชมกระบวนการผลิตโคมไฟ LED

L&E นำโดย 
- คุณปกรณ์ บริมาสพร (ประธานกรรมการบริหาร) 
- คุณกฤษดา ทรัพย์ทวยชน (กรรมการบริหาร) 
- คุณพงศกร อู่วุฒิพงษ์ (ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์ LED) 
- คุณอรลักษณ์ บริมาสพร (หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและแสงสว่าง) 
.
ได้ให้การต้อนรับ 
- นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ( รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ) 
- นายชัยพร มานะกิจจงกล ( นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ) 
- นายสมบูรณ์ หอตระกูล ( ผู้อำนวยการสถาบันสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ) 
- นายสมชาย จักร์กรีนทร์ ( รองผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน ) 
.
ในโอกาสมาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตโคมไฟ LED และร่วมกันหารือเพื่อพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมไทยในอนาคต ณ โรงงาน L&E นพวงษ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบกิจการด้านผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและแสงสว่างอย่างครบวงจรและได้รับกสรรับรองมาตราฐาน ISO9001 และ ISO14001 L&E ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องโดยใช้เครื่องจักรที่มีความทันสมัย การนำหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต และ ระบบ Automation เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านกำลังผลิต ส่งผลให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น ในต้นทึนที่ต่ำลง รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในอนาคต นอกจากกระบวนด้านการผลิต แล้วบริษัทยังมีการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีห้องปฎิบัติการทดสอบ ทีได้รับการรับรองมาตราฐาน ISO/IEC 17025 มีผลงานวิจัยที่ได้ร่วมพัฒนากับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง

Recent News