Back to top
Wise Pro
Date: 17/07/20
News
& Event

Main Features

 

 

 


1. Wise Pro เหมาะสำหรับ โรงงาน คลังสินค้า สวนสาธารณะ และถนนในโรงงาน/ในหมู่บ้าน เป็นต้น
2. Wise Pro-Internet เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความสะดวกในการใช้งาน และใช้เงินลงทุนน้อยกว่าระบบ Local Area Network (LAN) 
   โดยมีค่า one-time software license # WP 01 (รหัสสินค้า 73-C0018) ประมาณ 50,000 บาท
3. Wise Pro-Internet ใช้เทคโนโลยี Zigbee ซึ่งสามารถส่งสัญญาณจากอุปกรณ์หนึ่งไปอีกอุปกรณ์หนึ่งต่อกันไปเรื่อยๆแบบ MESH

   โดยมีระยะส่งสัญญาณระหว่างอุปกรณ์ประมาณ 150 เมตร
4. Wise Pro Web Browser จะเชื่อมต่อกับ Software บน Cloud เพื่อควบคุมสื่อสารกับอุปกรณ์ที่มีเครื่องรับส่งสัญญาณ Wise Pro

    ผ่าน Wise Pro Gateway 
5. เราสามารถตั้งค่าใน Software ที่อยู่บน Cloud เพื่อให้ Wise Pro Sensor สามารถควบคุมสื่อสารกับอุปกรณ์แทน Wise Pro Web Browser

    รวมทั้งสามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได

 

 

Wise NB
Date: 16/07/20
News
& Event

Main Features

 


1. Wise - NB เหมาะสำหรับ ถนนหลวง สวนสาธารณะขนาดใหญ่ และเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เป็นต้น
2. Wise - NB ใช้เทคโนโลยี NB - IoT เพราะมีเสถียรภาพในการสื่อสารมาก มีค่าบำรุงรักษาระบบโครงข่ายต่ำ และสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้กว้าง
3. Wise - NB ต้องจ่ายค่าบริการรายปี (รหัสสินค้า 73-C0020) แก่ผู้ให้บริการโครงข่าย (เช่น AIS ต่อโคมต่อปี 1200 THB เป็นต้น) ตามจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้ 
4. Wise - NB ต้องจ่ายค่าใช้ Platform เป็นรายปี (รหัสสินค้า 73-C0021) แก่ผู้ให้บริการ (เช่น AWS ต่อโคมต่อปี 240 THB เป็นต้น) 
   ตามจำนวนพื้นที่เก็บข้อมูลบน Cloud Server
5. Wise - NB มีค่า one-time software license # WP 01 (รหัสสินค้า 73-C0018) ประมาณ 50,000 บาท
6. NB Web Browser สามารถเชื่อมต่อกับ Software บน Cloud Server เพื่อควบคุมสื่อสารกับอุปกรณ์ที่มีเครื่องรับส่งสัญญาณ Wise - NB