Back to top
งานทำบุญบริษัท

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานทำบุญบริษัท ณ สำนักงานใหญ่ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร ผู้บริหารและเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ได้รับเกียรติจากคุณปกรณ์ บริมาสรพร คุณอนันต์กิตติวิทยากุล และ ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ ร่วมในพิธีทำบุญในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมทำพิธีไหว้ศาลพระพรหม และพระภูมิเจ้าที่ บริเวณหน้าอาคารมหานครยิปซั่ม และทำบุญถวายภัตาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยมีพนักงานเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงครับ

Recent News