Back to top
L&E ร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม
Date: 27/06/18
News
& Event

L&E ร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) [สนช.] ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมฯ และ ได้พิจารณาองค์กรที่มีศักยภาพในการต่อยอดความเป็นองค์กรนวัตกรรมและการพัฒนาโครงการนวัตกรรม ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีขององค์กรนวัตกรรมได้ L&E หนึ่งในบริษัทจดทะเบียน ที่ผู้บริหารระดับสูงทุกๆคนให้ความสำคัญกับนวัตกรรมในองค์กรที่จะสามารถช่วยเพิ่มมูลค่า ให้กับองค์กรได้ จึงเข้าร่วมเป็นบริษัทฯนำร่องสำหรับการประเมินความสามารถทางนวัตกรรม อันจะช่วยสร้างและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในด้านระบบการจัดการนวัตกรรมทั้งในระดับประเทศและในระดับอาเซียนในครั้งนี้

L&E จับมือ มจธ. วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง
Date: 21/06/18
News
& Event

L&E บิ๊กใหญ่ในธุรกิจแสงสว่างของประเทศไทย ลงนามโครงการความร่วมมือกับ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ด้านผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง โดยในขั้นต้นจะร่วมกันใช้ห้องปฏิบัติการทดสอบของศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting Innovation Center) ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 17025 ให้ได้ประโยชน์สูงสุด รวมถึงการร่วมมือกันพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อรองรับกับเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว . นายปกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ L&E ผู้นำในธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่างรายใหญ่ของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อทำการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง โดยในขั้นต้นจะร่วมกันใช้ห้องปฏิบัติการทดสอบของศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting Innovation Center) ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 17025 ให้ได้ประโยชน์สูงสุด รวมถึงการร่วมมือกันพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อรองรับกับเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วความร่วมมือดังกล่าวยังสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น . โดยบทบาทของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หน่วยงานภาครัฐที่มีความเชี่ยวชาญและความสามารถในด้านการทดสอบ วิเคราะห์ สอบเทียบ และให้บริการงานวิชาการทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิศวกรรมและ เทคโนโลยีชั้นนำของประเทศ เพราะมีอาจารย์ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีความรู้ ความสามารถจำนวนมาก จะให้คำแนะนำและคำปรึกษาอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ L&E ซึ่งเป็นผู้นำและผู้ประกอบการรายใหญ่ด้านผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างของภูมิภาคอาเซียน และมีวิศวกรที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง สามารถนำเอาองค์ความรู้จากการร่วมมือในครั้งนี้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และส่งผลให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ . ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี นั้น คณะอาจารย์ นักวิชาการที่ร่วม โครงการนี้ จะสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของภาคธุรกิจ เพื่อนำไปใช้พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และสอดรับกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศต่อไป . "ภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างในปี 2561 นั้น ในประเทศไทย มีมูลค่าเกือบ 2 หมื่นล้านบาท และ ภูมิภาคอาเซียน มีมูลค่าเกือบ 1 แสนล้านบาท คาดว่าจะมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ปีละประมาณ 5-10% ในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยมีผลิตภัณฑ์ประเภทแอลอีดีเป็นปัจจัยหลักต่อการเติบโตของตลาด ในปัจจุบัน L&E เป็นผู้นำตลาดในประเทศไทย และมีกำลังการผลิตเหลืออยู่จำนวนมาก จึงมีเป้าหมายที่จะขยายตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่และมีช่องว่างที่จะขยายรายได้ต่อไป เนื่องด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี และการขับเคลื่อนของหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชนที่ต้องการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น ในฐานะที่ L&E เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างในภาคเอกชน จึงมั่นใจว่า ความร่วมมือกับ มจธ. ครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกมากมายในอนาคต" นายปกรณ์ กล่าว

L&E รับประกาศนียบัตรภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)
Date: 14/06/18
News
& Event

L&E รับประกาศนียบัตรภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)

คุณอนันต์ กิตติวิทยากุล (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ L&E รับมอบประกาศนียบัตรในโอกาสที่ L&E ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตอย่างสมบูรณ์ (The Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) จากคุณประมนต์ สุธีวงศ์ (ขวา) ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยโครงการ CAC เป็นความริเริ่มของภาคเอกชนไทยในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ด้วยการส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิเสธการรับและจ่ายสินบน รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

L&E จัดโครงการแสงสว่างปี 2
Date: 11/06/18
News
& Event

คุณวลัยลักษณ์ วงศ์ธนวัฒน (แถวหน้าที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ L&E ผู้นำธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่างรายใหญ่ของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน นำทีมพนักงานบริษัทฯ ร่วมกิจกรรม “แสงสว่างเพื่อชุมชน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ถวายหลอดไฟ LED ให้กับวัดและโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนรวม 6,425 หลอด มูลค่ารวม 1,237,455 บาท โดยบริจาคให้กับวัด 22 แห่ง จำนวน 4,320 หลอด และโรงเรียน 44 แห่ง จำนวน 2,105 หลอด เพื่อช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า ประหยัดพลังงาน และอายุการใช้งานที่ยาวนานของหลอด LED ทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนหลอดไฟบ่อยๆ จึงช่วยลดขยะอันตรายที่เกิดจากหลอดไฟ ให้กับทางวัดและโรงเรียนอีกด้วย

ประกาศผลงานปี 61 กำไร 20 ลบ.
Date: 14/05/18
News
& Event

 

L&E มาตามนัด !!! ประกาศผลงานปี 61 กำไร 20 ลบ. โต 485%ตุน Backlog กว่า 1,000 ลบ. ตั้งเป้าทั้งปีรายได้โต 20%

.

นายปกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ L&E ผู้นำในธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่างรายใหญ่ของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน เปิดเผยถึง ผลประกอบการของบริษัทฯ งวดไตรมาส 1/2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้บริการ 627 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 14% เป็นผลมาจากรายได้ในทุกกลุ่มธุรกิจมีการเติบโตที่ดี โดยรายได้จากงานโครงการเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ มีการเติบโตขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 18% เป็นผลจากการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์การค้า และร้านค้าต่าง ๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีสินค้าที่ส่งไปติดตั้งในงาน turnkey ไตรมาสที่แล้วสามารถส่งมอบงานและรับรู้รายได้ในไตรมาสนี้ ขณะที่งานค้าส่ง ค้าปลีกเพิ่มขึ้น 4% เป็นผลจากการขายในร้าน Lighting Solution Center ของบริษัทฯ ที่ถนนรัชดาภิเษก และที่ถนนราชพฤกษ์ได้ปรับตัวดีขึ้น และงานส่งออกเพิ่มขึ้น 36% เป็นผลจากการขายในประเทศเวียดนามและประเทศพม่าได้ปรับตัวดีขึ้น

สำหรับกำไรสำหรับงวดอยู่ที่ 19.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 16.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 485% เป็นผลจากกำไรขั้นต้นรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มขึ้น 41 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 23% เป็นผลจากรายได้จากการขายและให้บริการที่ปรับตัวสูงขึ้นและอัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 31.2% ในงวดไตรมาส 1 ปี 2560 เป็น 33.5% ในงวดไตรมาส 1 ปี 2561 ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 17.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10% ซึ่งสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายที่แปรผันตามผลดำเนินการของบริษัทฯ ได้เพิ่มสูงขึ้น และในปีนี้มีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดตั้งบริษัทย่อยที่ประเทศเวียดนามและการจัดตั้งสำนักงานตัวแทนที่ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย รวมทั้งผลจากการปรับเงินเดือนประจำปี ตลอดจนภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น 6.8 ล้านบาทซึ่งเป็นผลจากกำไรที่เพิ่มสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมธุรกิจทั้งปี 2561 ตั้งเป้ารายได้จากการขายและให้บริการปี 2561 เติบโตที่ระดับ 20% จากปีก่อน ในฐานะผู้นำธุรกิจแสงสว่าง พร้อมรุกขยายงานโครงการของภาครัฐบาลและเอกชนที่คาดว่าจะทยอยออกมาอย่างต่อเนื่องในปีนี้ ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีงานในมือ (Backlog) ที่รอรับรู้เป็นรายได้อยู่ที่ 1,000 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ทั้งหมดในปีนี้

อีกทั้ง การขยายไปยังตลาดต่างประเทศ ซึ่งในไตรมาสแรกมีทิศทางการเติบโตที่ดี จากความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ ในสินค้าและบริการ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจแสงสว่าง ตั้งเป้าปีนี้มีสัดส่วนส่งออกต่างประเทศราว 9% ของรายได้จากการขายและบริการ อีกทั้ง การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างของบริษัทฯ สร้างความรู้ และกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อผลักดันให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ LED แทนการใช้หลอดไฟส่องสว่างแบบเดิม สนับสนุนรายได้จากการขายปลีกและขายส่งให้เติบโตอย่างต่อเนื่องได้

ผลงานไตรมาส 1/61 ที่ออกมา ถือว่าเป็นไปตามที่เราคาดไว้ เป็นผลจากงานโครงการซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ มีสัดส่วนราว 67% ของรายได้จากการขายและบริการทั้งหมด มีการเติบโตที่ดี จากภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุนที่ขยายตัว รวมทั้งสินค้าที่ส่งไปติดตั้งในงาน Turnkey ไตรมาสที่แล้ว สามารถส่งมอบงานและรับรู้รายได้ในไตรมาสนี้ อย่างไรก็ตาม L&E เราเป็นผู้นำในธุรกิจแสงสว่าง ที่มีการคิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าสูงสุด พร้อมรุกตลาดงานโครงการ และอุปกรณ์แสงสว่างทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องอีก เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป” นายปกรณ์ กล่าว