Back to top
L&E จับมือ มจธ. วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง

L&E บิ๊กใหญ่ในธุรกิจแสงสว่างของประเทศไทย ลงนามโครงการความร่วมมือกับ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ด้านผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง โดยในขั้นต้นจะร่วมกันใช้ห้องปฏิบัติการทดสอบของศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting Innovation Center) ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 17025 ให้ได้ประโยชน์สูงสุด รวมถึงการร่วมมือกันพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อรองรับกับเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว . นายปกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ L&E ผู้นำในธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่างรายใหญ่ของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อทำการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง โดยในขั้นต้นจะร่วมกันใช้ห้องปฏิบัติการทดสอบของศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting Innovation Center) ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 17025 ให้ได้ประโยชน์สูงสุด รวมถึงการร่วมมือกันพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อรองรับกับเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วความร่วมมือดังกล่าวยังสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น . โดยบทบาทของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หน่วยงานภาครัฐที่มีความเชี่ยวชาญและความสามารถในด้านการทดสอบ วิเคราะห์ สอบเทียบ และให้บริการงานวิชาการทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิศวกรรมและ เทคโนโลยีชั้นนำของประเทศ เพราะมีอาจารย์ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีความรู้ ความสามารถจำนวนมาก จะให้คำแนะนำและคำปรึกษาอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ L&E ซึ่งเป็นผู้นำและผู้ประกอบการรายใหญ่ด้านผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างของภูมิภาคอาเซียน และมีวิศวกรที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง สามารถนำเอาองค์ความรู้จากการร่วมมือในครั้งนี้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และส่งผลให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ . ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี นั้น คณะอาจารย์ นักวิชาการที่ร่วม โครงการนี้ จะสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของภาคธุรกิจ เพื่อนำไปใช้พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และสอดรับกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศต่อไป . "ภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างในปี 2561 นั้น ในประเทศไทย มีมูลค่าเกือบ 2 หมื่นล้านบาท และ ภูมิภาคอาเซียน มีมูลค่าเกือบ 1 แสนล้านบาท คาดว่าจะมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ปีละประมาณ 5-10% ในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยมีผลิตภัณฑ์ประเภทแอลอีดีเป็นปัจจัยหลักต่อการเติบโตของตลาด ในปัจจุบัน L&E เป็นผู้นำตลาดในประเทศไทย และมีกำลังการผลิตเหลืออยู่จำนวนมาก จึงมีเป้าหมายที่จะขยายตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่และมีช่องว่างที่จะขยายรายได้ต่อไป เนื่องด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี และการขับเคลื่อนของหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชนที่ต้องการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น ในฐานะที่ L&E เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างในภาคเอกชน จึงมั่นใจว่า ความร่วมมือกับ มจธ. ครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกมากมายในอนาคต" นายปกรณ์ กล่าว

Recent News
L&E Grand Opening (Vietnam)
Date: 21/12/18
News
& Event

L&E จัดแกรนด์โอเพนนิ่ง Lighting & Equipment (Vietnam) ย้ำ ผู้นำธุรกิจด้านแสงสว่างรายใหญ่ในอาเซียน
.
L&E พร้อมโชว์ศักยภาพผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างในตลาด AEC ครั้งใหญ่ประกาศจัดงานเปิดตัว Lighting & Equipment (Vietnam) Co.,Ltd. ณ ประเทศเวียดนามอย่างเต็มรูปแบบ วันที่ 12 ธันวาคม ที่ผ่านมา หลังจากทำธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่างในประเทศเวียดนามนานกว่า 13 ปี
.
นายปกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ L&E ผู้นำธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายโคมไฟฟ้ารวมทั้งอุปกรณ์แสงสว่างรายใหญ่ของประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน เปิดเผยว่า L&E และบริษัท Lighting & Equipment (Vietnam) Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้มีการจัดงานเปิดตัวครั้งใหญ่ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะ เบียนหัว เมืองดองไน ประเทศเวียดนาม
.
Lighting & Equipment (Vietnam) Co.,Ltd. นอกจากผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างในประเทศเวียดนามแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ยังนำไปจำหน่ายสู่ประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงประเทศไทยด้วย นอกจากนี้ เรายังมี Lighting Application Center ซึ่งเป็นสถานที่ให้ความรู้ด้านนวัตกรรมและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ นักศึกษา ประชาชน และผู้สนใจในประเทศเวียดนาม โดยจะยังคงรักษารูปแบบธุรกิจ Lighting Solution Provider เพื่อนำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับงานทุกๆประเภท และมุ่งหวังอย่างยิ่งว่า L&E จะเป็นบริษัทที่ลูกค้าในเวียดนามวางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แสงสว่างจากเรา
.
L&E ตระหนักดีในบทบาทหน้าที่ของความเป็นพลเมืองที่ดี มุ่งมั่นที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคม ส่งเสริมการเจริญเติบโต อย่างยั่งยืนของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในเวียดนาม ซึ่งสอดรับกับปรัชญาองค์กร ที่ว่า ยึดมั่นในความเป็นธรรม ใส่ใจในคุณภาพ ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา ร่วมกันทำงานเป็นทีม
.
นับตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งกว่า 13 ปี ที่เราเริ่มเข้ามาตั้งสำนักงานตัวแทน ณ เมืองโฮจิมินห์ และมีส่วนในงานโครงการ อาคารพาณิชย์, โรงแรม, รีสอร์ท, ช็อปปิ้งมอลล์, โชว์รูม, ร้านอาหาร โรงงานและคลังสินค้า หลายแห่ง อาทิ อาคาร Time Square, โรงแรม Novotel Danang และ Ferris View Entertainment Center สำหรับการเปิด Lighting & Equipment (Vietnam) Co.,Ltd. ขึ้น ณ ประเทศเวียดนามนี้ นับเป็นก้าวย่างที่สำคัญของ L&E ที่จะบรรลุสู่เป้าประสงค์ที่วางไว้ในการเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างในภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริง
.
สำหรับในปีแรก Lighting & Equipment (Vietnam) Co.,Ltd. วางแผนผลิตโคมไฟกล่องเหล็กสำหรับใช้ในบ้านอยู่อาศัย โรงงาน และอาคารพาณิชย์ โดยตั้งเป้าการผลิต 500,000 โคมต่อปี โดยครึ่งหนึ่งจะจำหน่ายในประเทศเวียดนาม และอีกครึ่งหนึ่งส่งกลับมาจำหน่ายในประเทศไทย การเปิดบริษัทย่อยอย่างเต็มรูปแบบในเวียดนามครั้งนี้ รวมถึงการขยายตัวของงานส่งออกในประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียน จะส่งผลให้อัตราการเติบโตของงานส่งออกมากกว่า 50% และสัดส่วนของส่งออกจะเพิ่มขึ้นจาก 6% ในปี 2561 เป็น 9% ในปี 2562