Back to top
สัมมนาการออกแบบอาคารเพื่อการอนรักษ์พลังงาน BEC ครั้งที่ 3

L&E ร่วมออกบูธในงาน สัมมนาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ( Building Energy Code,BEC) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กำหนดจัดงานสัมมนา BEC สัญจร ครั้งที่ 3 การเตรียมครวามพร้อม เพื่อรองรับกฎหมายการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ณ ห้องธาราทองบอลรูมชั้น 2 โรงแรมฌฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ ครับ

Recent News