Back to top
สัมมนาการออกแบบอาคารเพื่อการอนรักษ์พลังงาน BEC ครั้งที่ 2

L&E ร่วมออกบูธในงาน สัมมนาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ( Building Energy Code,BEC) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กำหนดจัดงานสัมมนา BEC สัญจร ครั้งที่ 2 การเตรียมครวามพร้อม เพื่อรองรับกฎหมายการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ครับ

Recent News