Back to top
Body: 
 
 
 
 

Sales ต่างจังหวัด (ดูแลกลุ่มลูกค้าภาคใต้ ประจำสนง.ใหญ่ พญาไท)

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563

จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
- ดูแลกลุ่มลูกค้าโซนภาคใต้
- ดูแลกลุ่มลูกค้ารายเก่า และสรรหาหาลูกค้ารายใหม่
- รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติที่ต้องการ
- อายุไม่เกิน 35 ปี 
- ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
- มีประสบการณ์ 1-2 ปีด้านการขาย 
- มีรถยนต์ และมีใบอนุญาตในการขับขี่
- หากมีประสบการณ์ด้านการขายร้านค้าต่างจังหวัดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งใบสมัครมาที่ hr05-le@lighting.co.th, hr02-le@lighting.co.th

 

วิศวกรผลิตภัณฑ์  (Product Engineer)(ประจำสนง.ใหญ่ พญาไท)                

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563

จำนวน 2 อัตรา 

รายละเอียดงาน
-ออกแบบ ทดสอบผลิตภัณฑ์ ติดตั้ง และ นำเสนองานผลงาน
-พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และทันสมัย
-ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

คุณสมบัติที่ต้องการ        
-เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-สามารถใช้โปรแกรม MS Office, Auto CAD, 3D, DIALux
-มีความเข้าใจระบบ LED และ IOT
-สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
-หากมีประสบการณ์ด้านการควบคุมงาน, หรือผ่านงานออกแบบผลิตภัณฑ์แสงสว่างมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งใบสมัครมาที่ hr05-le@lighting.co.th, hr02-le@lighting.co.th

 

Project Engineer (ประจำที่ LES นพวงศ์ )

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563

จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
- สามารถวางแผนจัดการโครงการ และควบคุมความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด    
- สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการต่างๆ เผื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด    
- สามารถประสานงานกับผู้รับเหมาและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร และบริษัทในเครือ    
- สามารถทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติที่ต้องการ
- มีประสบการณ์ทำงานในส่วนงานด้านบริหารจัดการโครงการการติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้าและแสงสว่าง 
- สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบทางไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 
- สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด หรือสามารถประจำในพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายได้ 
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ 
- มีความรู้ทางด้านการใช้โปรแกรม Auto CAD
- มีความสามารในการวางแผนงานโครงการ
- มีความคล่องแคล่ว+การทำงานมีมนุษย์สัมพันธ์ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

ส่งใบสมัครมาที่ admin02-les@lighting.co.th , admin01-les@lighting.co.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 092-2234323 (คุณหมู) 081-8403870 (คุณวัน) 

 

 

Embedded  Engineer (ประจำที่ LES นพวงศ์)

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563

จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
- พัฒนา Embedded Firmware สำหรับสินค้าในกลุ่ม IOT    
- สามารถเรียนรู้ ทดสอบ และวิเคราะห์ปัญหาของผลิตภัณฑ์ร่วมกับการออกแบบและปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งใหม่และเก่าได้    
- สามารถติดต่อประสานงานกับฝ่ายผลิตและ Supplier     

     

คุณสมบัติที่ต้องการ
- มีความเข้าใจในกระบวนการออกแบบระบบ Embedded system 
- มีความรู้และประสบการณ์ด้าน Microcontroller สามารถเขียนโปรแกรมสั่งงานและเชื่อมต่อกับระบบ หรือ 
อุปกรณ์ภายนอก อาทิ เช่น sensor วัดค่าต่างๆ 
- มีประสบการณ์การทำงานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ IOT จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ 
- สามารถออกแบบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และแบบวงจรดิจิตอล   
- มีความรู้ด้านไมโครคอนโทรลเลอร์
- มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

ส่งใบสมัครมาที่ admin02-les@lighting.co.th , admin01-les@lighting.co.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 092-2234323 (คุณหมู) 081-8403870 (คุณวัน)